Vedtægter

Vedtægter for De Frie Linedancers i Hørsholm

 

 • 1: Foreningen

Navn: De Frie Linedancers i Hørsholm.

Stiftet: Den 18. januar 2004.

Hjemsted: Hørsholm Kommune.

Medlem af DGI Nordsjælland.

 • 2: Formål

Foreningens formål er, at øge interessen for Linedance og hermed skabe livsglæde og godt humør i samvær med andre.

 • 3: Medlemmer
 1. Som aktivt medlem kan optages personer, der vedkender sig disse vedtægter.
 2. Som passivt medlem kan optages enhver med interesse for foreningens ve og vel.
 3. Man er først medlem, når kontingentet er betalt.

Alene betalende medlemmer har stemmeret.

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for såvel aktive som passive medlemmer.Kontingentet skal senest være betalt ved udgangen af september måned.

 1. Ved ophør af medlemsskab refunderes indbetalt kontingent ikke.
 2. En enig bestyrelse kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke beslutningen på førstkommende generalforsamling.
 • 4:Bestyrelse:
 1. De Frie Linedancersi Hørsholmledes af en bestyrelse bestående af 3-5bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 1-3bestyrelsesmedlem(mer).Bestyrelsensmedlemmer kan genvælges.
 2. På ulige år er formanden og 0-1 medlem på valg. På lige år er kassererenog 1-2medlem(er)på valg.
 3. Der vælges for et år af gangen 2 suppleanter, en revisor samt en revisorsuppleant
 4. Suppleanten indtræder kun i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems fravær, som forventes at vare mere end 3 måneder.
 5. I tilfælde af formandens eller kassererens udtræden af bestyrelsen før en generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næstkommende generalforsamling.
 6. Valgbar er et hvert aktivt medlem, der er fyldt 18år.
 • 5:Hæftelse og ansvar i foreningen
 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser. Foreningenhæfter alenemed dens formue.
 2. Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtigelser over for foreningenud over kontingentforpligtigelsen og har heller ikke krav på nogen del af foreningensformue eller udbyttet af nogen art.
 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen administreres efter gældende vedtægter.

4.-Foreningen tegnes i økonomisk henseende ved underskrift af formanden ogkassereren eller en af disse samt et bestyrelsesmedlem i forening.

 • 6:Ordinær generalforsamling
 1. Foreningenshøjeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned.Ordinær generalforsamlingindkaldesmed mindst 14 dages varsel via e-mail med angivelse af dagsorden.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 3. Kun betalendemedlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.
 4. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, ikke ved fuldmagt.
 5. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal.
 6. 6. Ved afstemning omfølgende punkter kræves mindst 2/3 flertal af fremmødte medlemmer:

-Bestyrelsens udelukkelse af et medlem.

-Ændring af disse vedtægter.

-Optagelse af lån.

 1. 7. Afstemning skal gennemføres skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.
 2. 8. Der føres protokol/referatover vedtagne beslutninger. Protokollen/referatetunderskrivesafdirigenten og de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kopi af referatet sendes til foreningens
 • 7:Dagsorden for den ordinære generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastlæggelseaf budget.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af

-Formand og 0-1 bestyrelsesmedlem (ulige år)

-Kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

-Suppleant(er)

-Revisor

-Revisorsuppleant

 1. Eventuelt.
 • 8:Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 % af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom ermodtaget og dagsorden sendes senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

 • 9:Bestyrelsens arbejde
 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf enten formand eller kassereren er til stede. Ved en eventuel afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Ved evt. stemmelighed har formanden 2 stemmer.
 3. Der føres protokol/referat over vedtagne beslutninger.Protokollen/referatet godkendes senest på efterfølgende møde.
 • 10:Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra den 1.januartil 31.decemberog senest den 15.februarafgiver bestyrelsen regnskab og status til revisor.

 • 11:Foreningens opløsning
 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor.
 2. Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, træffer tillige bestemmelse om anvendelsen af foreningens formue indenfor almennyttige formål.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingentorsdagden 15. marts 2018