Vedtægter

Vedtægter for De frie Linedancers
§ 1 Foreningen
Navn: De frie Linedancers
Stiftet: Den 18. januar 2004
Hjemsted: Hørsholm Kommune
Medlem af DGI Nordsjælland
§ 2 Formål
Foreningens formål er at øge interessen for linedance, skabe livsglæde og godt humør i
samvær med andre samt skabe relationer på tværs af alder og køn. Medlemmerne mødes to
til fire gange årligt for at danse de klassiske linedances.
§ 3 Medlemmer
Personer optages som medlemmer af foreningen så snart det årlige kontingent er betalt.
Udmeldelse kan ske skriftligt uden varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
§ 4 Bestyrelsen
– Bestyrelsen består af 3 medlemmer, heraf en formand,
en kasserer og et bestyrelsesmedlem, samt 1 suppleant.
– På ulige år vælges formand og suppleant.
– På lige år vælges kasserer og -1 bestyrelsesmedlem.
– Der er mulighed for genvalg.
Valgbar er et medlem af foreningen, der er fyldt 18 år.
– I tilfælde af formandens eller kassererens udtræden af
bestyrelsen før en
generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig selv
indtil næste generalforsamling.
– Ved afstemninger skal alle bestyrelsesmedlemmer være
til stede. Ved evt. stemlighed har
formanden 2 stemmer.
§ 5 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling i marts måned.
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.
Indkaldelse skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med følgende punkter:
 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 Formandens beretning
 Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
 Fastsættelse af kontingentet for den kommende sæson
 Indkomne forslag
 Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 4
 Eventuelt
Forslag til emner, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.
§ 6 Beslutninger
Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt flertal. Der kan begæres hemmelig afstemning.
Der kræves dog mindst 2/3 flertal af foreningens medlemmer ved ændring af følgende punkter:
 Udelukkelse af et medlem
 Ændringer af vedtægterne
 Optagelse af lån
 Ophævelse af foreningen
Hvis ikke 2/3 af medlemmerne er fremmødt på ordinær generalforsamling, skal der indkaldes med mindst 14 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.
Ved ophævelse af foreningen, vil dennes formue og aktiver tilfalde kommunens foreninger ved kommunens foranstaltning.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemmerne.
På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det emne, der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling på.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
§ 8 Hæftelse
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover
kontingentforpligtelsen og har heller ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbyttet af nogen art.
§ 9 Ansvar
Bestyrelsen fører den fornødne kontrol og er ansvarlig for forvaltning af foreningens midler over for generalforsamlingen.
 Økonomisk tegnes foreningen af formanden og kasserer.
 Foreningen tegnes af formand i forbindelse med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 Formanden alene eller kassereren alene er dog berettiget til at disponere over foreningens
bankkonto, som led i den daglige drift.
§ 10 Udelukkelse af et medlem
Medlemmer, der ikke efterlever foreningens vedtægter, kan ekskluderes eller idømmes karantæne for en af bestyrelsen nærmere fastsat karantæneperiode.
Et ekskluderet medlem har ret til at forelægge sagen på førstkommende generalforsamling, som første punkt efter ’Valg af dirigent’ eller indkalde til bestyrelsesmøde og forelægge sagen.
Hvis et medlem ekskluderes på grund af kontingentrestance og ønsker genindmeldelse, skal
skyldigt kontingent betales ved indmelding.
§ 11 Kontingent
Kontingent betales for et år ad gangen, senest med udgangen af september måned.
Melder man sig ind midt i en kontingentperiode, betaler man for et helt år.
Der betales 50 kr. i indmeldelsesgebyr.
Kontingentet fastsættes på ordinær generalforsamling for kommende sæson.
§ 12 Regler
Foreningen er til enhver tid underlagt den på stedet gældende husorden.
§ 13 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Disse vedtægter er godkendt den 10. august 2019